top of page

אלין בית נועם

עמותת אלין בית נועם (לשעבר אלין – מוסד אברהמס) פועלת משנת 1941 למען אנשים עם מוגבלות.

 

העמותה פועלת לבניית תהליכים שיובילו לשינוי פני החברה הישראלית ביחס לאדם עם המוגבלות, לאיכות חייו, למעמדו וליחס החברה כלפיו ברוח חוק שוויון זכויות לאנשים מוגבלות (התשנ"ח-1988).

 

עיקר פעילות העמותה מתמקד כיום בקריית אונו, שם מפעילה העמותה מגוון שירותים לאנשים בוגרים עם מוגבלויות פיזיות ושכליות קשות ומספקת להם מסגרת יומית, שיקומית, תעסוקתית וחברתית תוך מתן הזדמנות לכל אחת ואחד מהם לחיות חיים מלאים ומספקים.

 

העמותה מספקת גם שירותי נופשון לחניכי מרכז היום וכן מפעילה מערך דיור עבור חניכי בית נועם.

bottom of page